VI har anmodet om at blive opført som høringspart til alle høringer om Røsnæs og vores indre farvande fremover i forbindelse med Havstrategien

Det første høringssvar i Nej til motorvej på Røsnæs'  historie er afsendt i forbindelse med at første del af Danmarks nye Havstrategi er i høring.

Formandsskabet har sendt følgende høringssvar:

Vi har følgende svar og kommentarer til høringen, idet vi ikke ser noget i høringsmaterialet om konsekvenserne ved den Kattegatbro, der er under forundersøgelse:

  1. En kattegatbro vil sandsynligvis overordnet forværre gennemstrømningsforholdene i de indre danske farvande.
  2. Den justerede linjeføring ses ved de seneste screeninger (december 2018) omlagt, så den går gennem store fredede områder og habitatområder fra Jylland til Samsø og igen på Røsnæs.
  3. Linjeføringen over T-sejlruten er ikke vinkelret som på Storebælt og derfor vil der være betydeligt større risiko for påsejling og forureningsulykker.

Vores vurdering er at Kattegatmotorvejen, som den er beskrevet i screeningen, vil have store negative konsekvenser på et centralt område i Danmark og i havstrategien og føre til tab på socioøkonomiske parametre og miljøtilstand, som er uforenelige med Danmarks forpligtelser. Som konsekvens heraf bør linjeføringen og broen droppes.

Den nye linieføring