Kyst-til-kyst forbindelse fra Røsnæs til Samsø har en ’forhøjet projektrisiko’, ifølge de nye linjeføringsovervejelser.

I det følgende gives en opdatering på planerne om en kyst-til-kyst forbindelse fra Røsnæs til Samsø. Gennemgang af landanlæggene på Røsnæs følger i en senere artikel.

Det første, der springer i øjnene er, at alle linjeføringer fra Røsnæs til det sydlige Samsø har en ’forhøjet projektrisiko’. Et alvorligt faresignal for beslutningstagere.

En boret tunnel vil have for meget tryk på og være for lang til boremaskinen, så den fravælges helt. Hvis der skal laves en sænkekassetunnel, skal der opføres en 9 meter høj undervandsdæmning ude i sejlrenden, hvilket er kompliceret (og hvad med vandgennemstrømningen fra Østersøen?). En hængebro vil have alvorlig risiko for konstant påsejling i de mange sejladser på kryds og tværs ud for Røsnæs; T-ruten, Kalundborg Fjord og lokal sejlads omkring kysterne ved Røsnæs og Samsø.

Hængebroen fra Nyby til Sydsamsø vil også have den ulempe, at den så vil gå et langt stykke langs Røsnæs og lige forbi fyret. Så hele området vil være massivt støjramt og spørgsmålet er også, om broen vil skade Natura 2000 området på Røsnæs?

Mange af linjerne længere mod syd fra Asnæs og den nordlige linje fra Røsnæs i sænkekassetunnel har ’acceptabel projektrisiko’. Den nordlige linje fra Røsnæs er dog længere (og dermed dyrere) og skal gå midt igennem Samsø, hvilket Samsø officielt har sagt klart ’nej tak’ til. Så den anbefaler forundersøgelsen ikke at gå videre med.

Mod syd er der også flere forslag med ’acceptabel projektrisiko’; bl.a. en tunnel som går over i en kunstig ø i det lavvandede område sydøst for Samsø og derfra videre på en billigere lavbro. Det anføres i rapporten at: ”Den sydligste (Asnæs) synes at være den af de 3 foreløbige korridorer, hvor projektrisikoen nemmest kan minimeres, men her er længden betydeligt større end for Røsnæs” (og dermed dyrere).

Der konkluderes derfor forsigtigt, at:

Overordnet og med forbehold for manglende grundlag på dette tidlige stade synes korridor KKØ-2 (Nyby til Sydsamsø) med en hængebro eller en sænketunnel at være mest fordelagtig.

Vi får i de kommende år at se, om politikerne vil forsøge at gå videre med ’forhøjet projektrisiko’, massiv folkelig modstand fra borgerne og potentiel ødelæggelse af vandgennemstrømning og Natura 2000-områder.

Røsnæs viser sig at være en særdeles modvillig vært for en motorvej over til Samsø.