Flyt musen for at opdatere
Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling 16. september 2018

Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Nej til Motorvej på Røsnæs”.

Dens hjemsted er Kalundborg kommune.

Foreningens formål

Foreningens formål er at arbejde imod en motorvej på Røsnæs-halvøen.

Foreningen kan søge økonomisk støtte til arrangementer og aktiviteter. Foreningen er partipolitisk uafhængig. 

Medlemmer

I foreningen kan optages enhver, som har positiv interesse i foreningens formål. Foreningens bestyrelse kan dog nægte medlemskab eller foretage eksklusion, såfremt 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Enhver, der er blevet nægtet optagelse i eller ekskluderet af foreningen, kan forlange spørgsmålet bragt op på den førstkommende generalforsamling.

Kontingent

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet, der er gældende for regnskabsåret, betales helårligt og er forfaldent pr. 1. januar.

Medlemmer, som udtræder i årets løb, har ikke ret til kontingentrefusion.

Regnskab og økonomi

Regnskabsåret er fra den 1. januar til den 31. december. Bestyrelsen skal senest 30 dage før den ordinære generalforsamling fremlægge driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren.

Driftsregnskab og status forelægges, forsynet med revisorens påtegning, den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Driftsregnskab og status offentliggøres på hjemmesiden senest 8 dage før den ordinære generalforsamling afholdes. Revisoren har til enhver tid ret til at kontrollere regnskab og beholdning.

Ordinær generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse som er forpligtet til at arbejde i overensstemmelse medforeningens formål (§2).

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, inden udgangen af august måned. Indkaldelse sker per e-mail og via foreningens hjemmeside og ved opslag relevante steder på Røsnæs mindst 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Medlemmer uden e-mailadresse må holde sig ajour via hjemmesiden. Dagsorden skal anføres.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Bestyrelsens beretning om det forgange år og handlingsplan
 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede driftsregnskab
 5. Godkendelse af budget; herunder fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og offentliggøres på hjemmesiden senest 8 dage før.

Spørgsmål afgøres på generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal.

Stemmes der om vedtægtsændringer, skal dette gøres i henhold til vedtægternes §9.

Alle medlemmer, der har betalt kontingent for det foregående regnskabsår, har stemmeret på den ordinære generalforsamling. Hvert medlem af foreningen har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt dog højest én pr. fremmødt medlem.

Referat af generalforsamlingen offentliggøres på hjemmesiden.

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de emner, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel, skriftligt, til foreningens medlemmer. Generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned efter, at begæring herom er fremsat til bestyrelsen.

Stemmeret på den ekstraordinære generalforsamling har enhver, der har været kontingentbetalende medlem af foreningen i mindst 3 måneder.

Bestyrelse

Foreningen ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse. Der vælges 7 bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 suppleanter. På den ordinære generalforsamling vælges i lige år 4 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år 3 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være fuldgyldige medlemmer af foreningen. Bestyrelsen skal bestå af både fastboende og sommerhusejere.

Foreningen forventer, at bestyrelsen baserer indsatsen på medlemmernes aktive medvirken i arbejdsgrupper/udvalg.

Snarest efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med en formand. Den generalforsamlingsvalgte kasserer behøver ikke være medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Foreningen tegnes af formanden i forening med 1 medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen fører protokol over sine møder og beslutninger, samt referat af generalforsamlingen. Dette skal være tilgængeligt for foreningens medlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Formanden alene eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde.

Ved udtrædelse blandt bestyrelsens medlemmer indtræder suppleanter i den orden, de er valgt (efter antal stemmer). Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne med taleret.

Foreningen hæfter alene med sin formue, således at intet medlem, herunder bestyrelsens medlemmer, hæfter personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

Ændring af vedtægter

For ændring af vedtægter, herunder foreningens opløsning, gælder følgende regler:

Hvis mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, er det vedtaget. Hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, men halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer ikke er til stede, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Her kan forslaget vedtages med almindeligt stemmeflertal uanset antallet af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

Opløsning

I tilfælde af foreningens opløsning vil en eventuel formue og aktiver overgå til en fond, hvis formål skal være at støtte kulturelle aktiviteter.

Vi bruger cookies for at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Læs vore Betingelser og persondata

Acceptér