I en Kattegatforbindelse mellem Hou i Østjylland, over Samsø og gennem Røsnæs, vil broer og motorveje ødelægge to Natura 2000-områder.

Natura 2000-området på nordsiden af Røsnæs vil komme i spil, hvis forslaget om en linieføring, hvor en motorvej føres over land helt ud til spidsen af Røsnæs, opretholdes. Det samme gælder ved Hou, hvor en bro vil komme uhyggeligt tæt på det lavvandede havområde Svanegrunden ud for Horsens fjord.

Begge områder er i den tunge ende af EUs-beskyttelseskategorier, som både Natura 2000- og Habitat-områder. Svanegrunden er desuden fuglebeskyttelsesområde.

Den officielle, statslige politik, som Danmark har tilsluttet sig er:

at Natura 2000-planerne er en samlet plan for, hvordan Danmark sikrer fremgangen i vores vigtigste natur, Natura 2000-områderne. Der er udarbejdet naturplaner for 252 naturområder, og hver plan indeholder sin egen opskrift på, hvordan man her skal behandle naturen for, at den kan udvikle sig positivt

Ligesom det i alle naturplaner understreges, at:

 

Natura 2000-planen er bindende, således at alle myndigheder i deres arealdrift, naturforvaltning eller ved udøvelse af deres beføjelser i henhold til lovgivningen i øvrigt skal lægge Natura 2000-planen til grund

Røsnæs: Beskyttelse og bæredygtighed

Det overordnede mål med Natura 2000-områderne på Røsnæs er, at

  • Udvikle og fastholde store, overdrevsarealer af god kvalitet langs Røsnæs syd- og nordkyst, herunder at sikre arealerne en optimal drift samt tilstrækkeligt store, sammenhænge forekomstarealer.
  • Sikre bæredygtige bestande af klokkefrø, stor vandsalamander og skæv vindelsnegl.
  • Områdets marine del udvikles og fastholdes som et område med god vandkvalitet og en karakteristisk flora og fauna.
  • Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder.

Særlig indsats mod invasive arter

I Natura 2000-planen for Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord skal der gennemføres ”en særlig indsats for bekæmpelse af invasive arter på de lysåbne naturtyper” og ”planen skal medvirke til at sikre, at arter og naturtyper, som er omfattet af udpegningsgrundlaget for området på sigt opnår gunstig naturtilstand.

Derudover har de planlagte indsatser en positiv effekt for den øvrige natur og arter, der findes i området, og planen medvirker således til at sikre den biologiske mangfoldighed generelt.

Det burde derfor blive meget vanskeligt for politikerne at få dispensationer igennem i disse områder for at anlægge en trafikforbindelse.

For hvis Natura 2000-udpegningerne skal leve op til sit formål om at beskytte sårbare områder med sjælden flora og fauna mod invasive arter, så vil en motorvej skabe en kraftig barriere i landskabet, som vil forhindre den naturlige bevægelse af arter på tværs af næsset. Det vil forringe deres overlevelsesmuligheder betragteligt – ja, det vil opdele bestandene i to adskilte dele med væsentligt ringere levevilkår. 

Læs mere i vedlagte notat, hvor vi ser på definitionen af Natura 2000-områderne og lovgivningen, beskriver den konkrete Natura 2000-plan ved Røsnæs, beskyttelse af Natura 2000-områder og henviser til en FAQ.

Formålet med notatet er at udbrede kendskabet til, at det vil skade naturen og miljøet uopretteligt, hvis der i forundersøgelserne lægges op til, at der skal dispenseres fra Natura 2000-bestemmelserne som led i en evt. anlæggelse af Kattegatforbindelsen.

Se de berørte Natura 2000 områder (blåskraveret område) på nedenstående kort: